Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#261
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений

:weep:  барекелдi

маган бул соз оте унайды - б!лмейм!н, неге ;)


Маган да унайды, б!рак мен б!лем!н неге :smoke: - мен!н атамнын жие колдатанын соз! тугын.. :lol:
 • 0

#262
Sacr

Sacr
 • В доску свой
 • 9 888 сообщений
Кездест!к эйтеу!рю. Келгендер: Бауырсак, Квариус, Чен, Адай жэне мен.
2Чен: Фотографияларды кашан коруге болады?
 • 0

#263
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Б!р-ек! кунде
 • 0

#264
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Сонымен КАЗАКТАРДЫН ЦТ-КЕЗДЕСУI оттi гой ;)
Аскардан баска жiгiттермен танысып, мен де маз болдым барiндi корiп.
Келгендер:
aday
Chen
Sacrificed
Quarius
мен

"Жеруйыктын" касындагы "Арагоста" кафесiнде отырдык (келесi кунде ЦТ мега-кездесу болган жер).
Келмегендерге айтатын соз да жок :lol:
Келгендерге рахмат, бiраз отырып казактын тiлiн, жагдайын маселе кылып, баска да омiрдiн кызыктарын соз еттiк.
Мен басында Динара (MisTeeQ) пен Айгульге (sipirgish) телефон согып, олардын келмейтiнiн естiп, конiлiм тусiп кеттi...
Бiрак Еркiн сиакты жiгiттер компаниясында нашар конiлмен отыру киын екен.
сосын Ченнiн машинесiнде Жазушылар Одагынын касындагы биллиард ойнауга кеттiк.
Еркiн (адай) Аскардан (Сакрыпайзд) женiлiп, мен Асеттен (К,уаруыс) женiлдiм.
Мен озiмнiн биллиардты шамалы ойнайтыныма окiнсем, Еркiн Озбекстанда билльардка тыйым салганына окiндi. :weep:
Мен сагат i2-лерде катты шаршап, жiгiттерден сурандым.
Бекер екенiн жiгiттер маган келесi кунде мега-кездесуде айткан.
Мен кеткен сон алгi биллиардка кыздар келген екен. Еркiн-адай озiннiн басынын бос еместiгiн сылтау етiп кыздармен таныскан жок. Калгандарын бiлмедiм. Кыздарсыз кеш бойы кайгарган мен ушiн бул жаналык киын болды. ;) Не ушiн соны маган айтканын бiлмедiм, тасжуректерi :smoke:

Барiне келгенi ушiн рахмет.
Тагы да жиналатынымзга (мереке кундерi) куынышты боламын.

Серiк, кешiрерсiн, тел сога алмай калдым. интернетiм курып, сенiн телефонынды кеш кордiм.

Чен, суреттердi кутудемiз :D

Сообщение отредактировал BAUR$AK: 16.12.2003, 18:17:15

 • 0

#265
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Айтпакшы Хабарда жакында кушт! багдарлама басталады:
"ТIЛ"
жург!зуш! - Дана Нурж!г!т :smoke:
Азаттык радиосымен (!) б!рлес!п жасалынган

Ерден
ол багдарламанын шыгатын уакытын хабарласан, т!пт! тамаша болады ;)

буг!н сагат 18:55-те б!р!нш! рет экранга шыкты. :lol:
 • 0

#266
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Оте тамаша кездесу болып дес санаймын! :smoke: Коп уакыт болды, осылай ана т!лде сойлеспеген!ме.. :lol: :weep:
Жиналгандар - кызык азаматтар, куаныштымын сендермен танысканыма! ;)
 • 0

#267
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Армысыздар курбы - курдастар.
Аттен бурыннан берi сiздермен танысуга мурша болмады. Карап отырсам, ешкiм де казакшадан кем емес екен гой. Кiшiгiрiм кателер болса да, ортага салып талкыланган кезде, ар нарсенiн дурысын да, бурысын да табуга болады, аркiмнiн iшiнде, тiлiм, халкым - деген умтылыс болса, калган нарсе озi ак келедi. Бастысы бiрлiк пен умтылыс. Сендердiн осы жерде бастап отырган топиктерiн, ар кашан да оздерiн сиякты улт жанды казак жастарын бiр арага акелетiнiне мен оз басым сенемiн.

Озiме келетiн болсам, атым Талгат. Казiр Турiк елiнiн Стамбул каласында журмiн. Жане де сендер сиякты адамдармен танысканыма оте куаныштымын.
Кездесу кештерiнде тускен суреттерiндi асыга кутудемiн.
:smoke:
 • 0

#268
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Озiме келетiн болсам, атым Талгат. Казiр Турiк елiнiн Стамбул каласында журмiн.

армысын, Таке! б!з де саган куаныштымыз !
айтпакшы Тур!к ел!н... Осында б!р Улос деген б!р кыргыз ж!г!т! былай оттапты:

Я не думаю что Кыргызы отсталые,так как если мы отсталые то Казахи не лучше.Я учусь в Анкаре и здесь учится 600 кыргызов и 450 казахов.Из всех казахов нормальных, развитых,с кем можно пообшяться на все темы очень мало.Я бы даже сказал ,что Кыргызы намного културней и развитей казахов.Кыргызы здесь намного высокомернее Казахов.
Откуда вы взяли что Казахи высокомерные я не знаю.Казахи любят хвастаться,хотя не чем хвастаться.
Кыргызы намного серьезнее Казахов,или кто-то считает по другому?А насчет Казашек,то они всегда нравились Кыргызам,также могу сказать ,что Кыргызские парни всегда нравились Казашкам ,больше чем Казахи.В этом я убедился на Исык-Куле,в Алмате и здесь.Если я не прав поправьте меня


соган б!р сагаттай жынды сиакты кулд!м! :smoke:
 • 0

#269
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Бауырсак, мен де кулдiм. Ондай нарселерге ман бермеудi жон коремiн. Бурын жат келiп тобелесетiнмiн, казiр болса аяймын оларды. Буткiл осы жуйедегi ангiмелердi бастайтын кыргыздар мен озбектер кобiнесе. Бул менiм естiгенiм емес, козбен коргендерiм.
Олардын бул турдегi кылыктарын, оз басым кемшiлiктерiнен iстеп отыр деп есептеймiн. Халыктары кедей, жумыс жок, жагдайлары бiздiкiне караганда, алдекайда томен денгейде, сол себептi кореалмаушылык та бар.

Жакында, осы отiп бара жаткан 2003 жылында, мен Туркиянын Сырткы Экономикалык Байланыстар Комитетiнде стаж жасап жургенiмде, ресми сапармен Кыргызстаннын прельер министрi Танаев мырза, жане де бiраз уакыт откеннен кейiн Нурсултан агамыз келiп кеткен болатын. Екеуiнiн келу максаттары екi болек, Танаев мырза турiктерден акша сурап келiп отыр, узын создiн кыскасы, турiктердiн келiп, Кыргызстанга iс жасауларын жалынып сурап отыр, ойткенi Кыргызстаннын сырткы карызынын коп болганы соншама, оларга ауелi ендi окiмет кепiлдiгiмен карыз бермей жаткан корiнедi дуние банктары.

Бiздiн Нурсултан агамыз болса, Баку - Джейхан кубырына Казакстаннын да катысатынын, егер катыспаса бул кубырдын аз мунай таситынын айта отырып, Казакстаннын сырткы карызынын жок екендiгiн, окiмет кепiлдiгiмен карыз алмайтынын соз еттi.

Осы жерден ак корiнiп тур гой кiмнiн кiм екендiгi. Мыкты болып бара жатса эконокимасын туземейдi ма екен?

Ал шын негiзiндегi Туркияда окып журген казак пен кыргыз жастарынын арасында мына кыргыз жiгiттiн айтканындай шелiшкi жок. Тату таттi турамыз. Косылып алып, шешен, ингуш, дагестан сиякты тау жiгiттерiмен тiресемiз. Неге екенiн сурамай ак койындар, мне де айтпай ак кояйын. Жалгыз айтатыным, еш кашан бiз бiрiншi бастамаймыз.
 • 0

#270
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Казак жане кыргыз студенттерi арасында азiл шыны аралас жер туралы анекдот та бар: (казакша турi)
Казак пен кыргыз, казакстаннын жерiне бiрiншi кайсы ел келгенiн таппакшы болады, казак отырып, "Бiз бул жерге келген кезде, агаштагы маймылдардан баска ешкiм жоктугын" - деген кезде, кыргыз ушып турып, "Ия, ия сол маймылдар бiз болатынбыз" - деген екен.

Кыргыздар болса, казак пен кыргыздын орнын ауыстырып айтады.

Сол баягы жер маселесi, кыргыздардын козгайтыны. Дерек ретiнде, ескi ресейдегi тарихи жазуларды келтiредi. Ал ол жазуларда, барiмiздi косып "киргиз" дейтiн едi гой, естерiнiзде болса. :lol:
:smoke:
 • 0

#271
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Баурсак, сен ашкан 17 желтоксан туралы такырыбынды жауып койыпты гой - жана корд!м.. :lol: :smoke:

Талгат, салем! Nasilsin, arkadasim (?)? ;)

Сообщение отредактировал Quarius: 19.12.2003, 09:25:46

 • 0

#272
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Сол баягы жер маселесi, кыргыздардын козгайтыны. Дерек ретiнде, ескi ресейдегi тарихи жазуларды келтiредi. Ал ол жазуларда, барiмiздi косып "киргиз" дейтiн едi гой, естерiнiзде болса.

естерiмiзде. соган кейбiр кыргыздар озiнше маз болады. мысалы:

ведь никто не будет оспаривать что кыргызами в то время называли именно казахов

а вы знаете как казахи "стали" киргизами в русских хрониках?
когда русские двигались на восток они одними из первых "познакомились" с енисейскими киргизами. тогда еще казахи были кайсаками. позже "познакомившись" с казахами ближе им показалось что у кайсаков и ен.киргизов похожие языки (не будем забывать о тогдашней "объективности" русских), потому и кайсаков стали назвать киргиз-кайсаками, а позже и вовсе киргизами.
настоящие же тянь-шаньские киргизы у русских "стали" дикокаменными киргизами или кара-киргизами. :laugh:

п.с. жанагы Уланга жауап берген айтпакшы мен. сол кыргыз форумында кангырып журген турiм гой... :weep:

Бурын жат келiп тобелесетiнмiн, казiр болса аяймын оларды. Буткiл осы жуйедегi ангiмелердi бастайтын кыргыздар мен озбектер кобiнесе. Халыктары кедей, жумыс жок, жагдайлары бiздiкiне караганда, алдекайда томен денгейде, сол себептi кореалмаушылык та бар.

дурыс айтасын, Таке, онын барi кырекеннiн проблемаларынан, кореалмаушлыгы да бар.
менiн ажем студент кезiнде Бiшкекте 2 жыл окыган болатын (50-шi жылдарда), сондагы не болганын айтатын гой: "кыргыздар бiзге караганда окыганы нашар едi, денгейi де томенiрек. бiз бiр топ казак кыздары оларды кiшкене менсiнбейтiнбiз, асiресе казак кызы десе олетiн кыргыз жiгiттерiн "
казак дегенiн улкен халык, елi де улкен, бай, соган олар ыза. оларга да тусiнiкпен карау керек шыгар, жауапты агрессия тугызбай.
не дегенмен бауырларымыз гой
 • 0

#273
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
осында (Казакстан форумында) осындай бiр кызык ангiме туды:

Различия существуют в способах кочевания, у казахов - горизонтальный или меридианальный, т.е. с юга на север или наоборот, у кыргызов - вертикальный или горный способ кочевания - от подножий гор к альпийским лугам.
Возможно отсюда вытекает различие - кыргызы и на мой взгляд несколько скромнее казахских братьев.

Рустам, пардон. откуда - отсюда?
из способа кочевания?
можно пояснить?

Действительно, казалось бы, смешно - как же по способу кочевания можно судить о характере народа? Однако, вопрос далеко не праздный! А очень даже серьезный. Дело в том, что если для обывателя нет разницы на верблюде ли кочевал кочевник или на лошадях и коровах, с севера ли на юг по равнинам или с высокорных ледниковых жайлоо на теплые предгорья и обратно, на равнинного ли сайгака ходил или на горного кайберена, то специалист, а именно антрополог и даже биолог и кулинар будут утверждать, что с течением исторически значимых отрезков окружающая среда и каждая мелкая составляющая этой среды будут влиять на менталитет, мироощущение, звуки языка, фольклор, культуру и так бесконечно. Народ определяется не только кровной принадлежностью, но и исторической средой обитания. Известно что итальянцы, живущие в более жаркой части Европы, более эмоциональны, чем, например, индиферентые и хладнокровные фины. А почему? Потому что фины, шведы и другие северноевропейцы жили в более жестких природных условиях, а южноевропейцы - в более благоприятных, что и обусловило многие черты их нравов. Так же можно сказать, что племена (я не говорю казахи), которые жили в более щадящей степи, более откровенны, открыты, музыкальны, но вместе с тем и хвастливы. А вот представителей племен (я не говорю кыргызов), живущих в снежных горах, достаточно жесткие (??? -BAUR$) природные условия воспитали немного иначе - они более скромны, молчаливы, более закрыты, более просты во многих отношениях.


не деп ойлайсындар ?
 • 0

#274
Бакитик

Бакитик
 • Постоялец
 • 451 сообщений
Ассаламагалейкум жiгiттер.
Рахмет, саган Бэке! Осы бiз казак тiлд бiлуiмiз керек.
Менiн атым БаFлан.
Осы форумга оте куаныштымын.
Мен осы ангiме туралы былай деп айтамын:
Бiздiн кыргыз достарымыз казактарды канша жамандаса да, олар бiзден куштi
емес, бiрак та бiз де сондай емеспiз. Эр кiмнiн пiкiрi эр калай.
Сондыктан да бiз бэрiмiз курдастарга комектесуiмiз керекпiз. Ойткенi Кыргыз
республикасында ештене калган жок.
Айтпакшы казактардын жайлаулары кыргыздардыктан айырмасы
бар.
 • 0

#275
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Тагы да ауылдарына ат шаптырып келiп калдык, Турiк елiнiн салемдемесiмен.
Аман есен боларсыздар...

Бауырсак, айтайын дегенiм, кыргыз бауырларымыз жайындагы ангiменi токтатсак кайтедi? Тартыстан урыс шыгады емес пе? Бул жердегi ангiменiн барi, тек кана оз пiкiрiндi ортага тастай отырып, калган кауымнын пiкiрiн ести отырып, ненiн дурыс, ненiн бурыс екенiн табу, кате болса тузеу, улгi аларлыктай нарсе бар болса улгi алып, ен сонында озiн ушiн пайдалы нарселер уйрену деп бiлемiн. Казак пен кыргыз халыктары ар кашан да бiр бiрiмен сыйлы болган, келешекте де бул силастык жалгаса бередi деген умiттемiн. Оларга мактаншактык болып корiнгенiмен, казактардын мактаншактыгына оз басым сенбеймiн.
Казекендi мактамаймын да, тым жуаспыз, жалкаумыз. Осы сана сезiмiмiздi ауыстырмасак, ар адамнын оз акшасын, байлыгын, бакытын озi табуы керек екенiн укпаса болмайды. Бiзде ескi совет одагы дауiрiнен халыктын бiр басшы партиянын кадагалауы астында барлыгы бiрдей жумыс iстеп, бiр жерден жалакы алып уйренiп калган гой халкымыз. Сол себептi кобiсi алi кунге дейiн окiметке карап отыр. Тусiнгендердiн кобiсi де "мен осы жеке шаруашылыкка кiрсем, ертенгi кунi жумысым журмей, карызга батып калам ба" деп коркады
, баскалары болса "бiзде ондай акша кайда" деп ала тонын ала кашады, жасканады, озiне сенбейдi, ал сондагы жекешелiкте iстейтiн жумысы, карапайым кунделiктi iстеп журген жумысы.
Казекеннiн тагы бiр айтарлыктай кемшiлiгi, колына тускен билiктi котере алмауы. Айтайын дегенiм, баска адамдардын сол адамга келiп, бiр нарсе сурауга мажбур болган жагдайларда, кокiректерi коктен келiп саган комек беру орнына, колынан келген бар билiгiн колданып, озiн сеннен жогары кояды. Оган карапайым мысал ретiнде, кошедегi гаишниктердi келтiруге болады, барлыгы деп айтпай ак кояйын, бiрак кобiсi... Орыстар, осы турлi жагдайларда бiзден алдегайда кiшiпейiл деп ойлаймын.
Кыргыз бауырларымыздан уйренетiн коп нарселерiмiз бар. Олардан бiрi де ауызбiршiлiк, баска жерде калай екенiн бiлмеймiн, бiрак туркияда окып журген студенттердiн арасында, кыргыздар секiлдi уйымшыл жастарды кормедiм. Уйымшылдыктарын кызганам :laugh: Бiз казактар, кобiмiз бiр бiрiмiздi танымаймыз, танымаганымыз былай турсын, таныгандарымыз да оз арамызда онша араласа бермеймiз, жалкаулыгымыздан болар, Стамбул улкен гой...(дке озiмiздi озiмiз алдаймыз). Сендер ойлап калмандар, бiз бул жеде ар кайсымыз ар жерде шашырап жур деп, олай емес, бiрiгемiз, бiракта бiрiгуiмiз ушiн де манызды окиганын болуы керек :beer:
Шет елде окыганнын бiр керемет пайдалы жагы, отанына, халкына деген суйiспеншiлiк, халык абыройын коргау, жат елдегi пайдалы, жане де Казакстанымызда iске асырылуы пайдалы боларлыктай коптеген жана нарселер коресiн, уйренесiн...

Отанымды, халкымды, тiлiмдi суйемiн, казак болып туганыма, озiмдi казакпын деп айтуга мактанамын! (Бауырсак бауыр, сiрасi осы бiздi кыргыздардын мактаншак деуi дурыс кой деймiн, мен мактанбаганда кiм мактанады)
:weep:
 • 0

#276
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Уагалейкомассалаум, Баглан.
кош келiпсiн осы такырыпка.
атым Ерден, маган да осы форум жакын келедi, асiресе коп адамдармен шын омiрде таныскан сон.

Баурсак, сен ашкан 17 желтоксан туралы такырыбынды жауып койыпты гой - жана корд!м

Асет, осындай такырыптарды жапканнан проблема кетпейдi. Озiн корiп турсын адамдардын айтатын создерi, болiсетiн ойлары бар екенiн.

Орекен "сендер мас болдындар, нашакор болдындар" деп айкайлаганды жаксы коредi, бiрак озi не iстегенiн умытып та кетедi...

Шет елде окыганнын бiр керемет пайдалы жагы, отанына, халкына деген суйiспеншiлiк, халык абыройын коргау, жат елдегi пайдалы, жане де Казакстанымызда iске асырылуы пайдалы боларлыктай коптеген жана нарселер коресiн, уйренесiн...

Талгат, осыган келiскiм келедi, шет елге сапар шеккен сон менде халкыма, елiме деген сезiм кушейiп кеттi екен.
жане коп адамдарда тура солай екен. кызык.

Айтпакшы, осы мен Туркиянын форумдарында да кангыратын адетiм бар. :laugh: сондагы байкаганым бiр зат. осы туркi тiлдерiнде сойлейтiн туркi халыктары бар - сонау Якутиядан Туркияга дейiн. орысшасы "тюрки". жане Туркияда туратын турiк халкы бар - "турки".
осы екi соз Туркияда бiр соз гана - turk.
оларда калай?
олар ушiн барлык туркi халыктары (якутын, татарын, кызыгын, озбегiн) - барi турiк. ягни Saha (якут) turkleri, Kazak turkleri, Kyrgyz turkleri, Anadolu (Анатолия) turkleri, т.б.
сонда бiзде 2 соз, 2 магына болса, оларда 1 соз, 1 магына.
осыган калай карайсын ?

2Chen: Жаке, шыдамсыз менi кешiр, бiрак кездескенiмiзге бiр аптадай болайын деп тур гой... :weep:
 • 0

#277
Бакитик

Бакитик
 • Постоялец
 • 451 сообщений
Айтпакшы, осы мен Туркиянын форумдарында да кангыратын адетiм бар. :laugh: сондагы байкаганым бiр зат. осы туркi тiлдерiнде сойлейтiн туркi халыктары бар - сонау Якутиядан Туркияга дейiн. орысшасы "тюрки". жане Туркияда туратын турiк халкы бар - "турки".
осы екi соз Туркияда бiр соз гана - turk.
оларда калай?
олар ушiн барлык туркi халыктары (якутын, татарын, кызыгын, озбегiн) - барi турiк. ягни Saha (якут) turkleri, Kazak turkleri, Kyrgyz turkleri, Anadolu (Анатолия) turkleri, т.б.
сонда бiзде 2 соз, 2 магына болса, оларда 1 соз, 1 магына.
осыган калай карайсын ?

2Chen: Жаке, шыдамсыз менi кешiр, бiрак кездескенiмiзге бiр аптадай болайын деп тур гой... :weep:[/QUOTE]
Мен осы туралы былай деп айтамын:
Мэселе турiктерде емес, осындай энгiме барлык жерде бар.
Казак тiлi оте бай тiл. Сол ушiн бiзде созде коп.
Создiн магынасы да коп.
Бэке, барлык энгiмене рахмет, бэрiн де дурыс айтасын.
Мен саган оте куаныштымын.


Казакстан туралы энгiмеге былай деп айтамын:
Отан оттан да ыстык!!!!!
 • 0

#278
Крёстный Отец

Крёстный Отец
 • В доску свой
 • 1 056 сообщений
Ойбай мынау не деген сундык.Бауырсак бiзге не айтты Казакша сойлеуге.
Бiрак оны iшкiм естiмейдiма? :laugh:
КАЗАКТАР ОРЫСТАР аэр адамга айтамын Казахстаннын мемлекеттiн тiлiмен сойлесiндер
Мен айтканынды ускан сон бэрi сiздерде болады! :beer: :weep:
 • 0

#279
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Барекелд!, бауырлар! Салалы ауыздан саликалы соз шыгады деген осы болар...

Сурет туралы. Мен откендег!ден кей!н !с сапарда болганмын. Кеше гана келд!м. Аманшылык болса, ертен дайын болып калар.

Сообщение отредактировал Chen: 21.12.2003, 11:33:16

 • 0

#280
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Дайынбыз. М!неки, мырзалар, устандар:

Изображение

Баскасы: Сурет

Сообщение отредактировал Chen: 22.12.2003, 14:03:22

 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.