Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#181
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений

SHEVA :fie: жарайсын бауырым

мен болсам, 17 жаска дей!н шала казак болып журд!м
содан кей!н акырындап уйрене бастадым :lol:


Кайда барам,шешем казак тiлiнiн мугалiмi болса? :-)


:D онын жаксы гой!
б!з уйде коб!нде орысша сойлесуге уйренд!к... б!рак каз!р ауылыма барганда, тек кана казакша ангемелесем!з...

Ерден, бауырым!
ол барьерд! курту керег!н б!лем!з... ол уш!н казакша сойлес!п, казак т!л!нде акпарат жане музыканы тындау керек...
б!рак, шынымен айтш! маган, Казакстанда жастар казак телеарналарды (Хабар, Казакстан-1) карайды ма? Баска арналарда, казакша багдармалар тунн!н сагат ек!ден бастап корсетед! ....
 • 0

#182
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Баскасын кайдам, мен жаналыктарды тек Хабардан жэне тек казакшасын корем!н. Сосын ББС-мен тексер!п аламын. Себеб! Хабар жаналыктарды 3-4 сагат, кейде одан да коп кеш!кт!р!п беред!.
 • 0

#183
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Еркiн,

арине жастарга арналган хабарлар шамалы, б!рак баска да кызык багдарламалар кобей!п жатыр.
содан кей!н Лидер 21 века, Город Будущего багдарламасынын, КВН-нын казакшасы пайда болды, оларды коп жастар карайды.

КВН жайлы: жакында КазГУда жастар сарайында факультет арасындага ойындар отт!. Орыс т!л!нде.
сондагы аз!лдерд!н жартысы казак т!л!н б!лгендер немесе менталитет!н тус!нгендерге гана арналган ед!. айтпесе тус!нбейс!з.
бул да оте жаксы косетк!ш
 • 0

#184
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Айтпакшы Хабарда жакында кушт! багдарлама басталады:
"ТIЛ"
жург!зуш! - Дана Нурж!г!т :fie:
Азаттык радиосымен (!) б!рлес!п жасалынган
 • 0

#185
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений

Айтпакшы Хабарда жакында кушт! багдарлама басталады:
"ТIЛ"
жург!зуш! - Дана Нурж!г!т :)
Азаттык радиосымен (!) б!рлес!п жасалынган


Ерден
ол багдарламанын шыгатын уакытын хабарласан, т!пт! тамаша болады :)

Chen
менде коб!нде Казакстан-1 жане Хабар арналарынан жаналыктарды тындар журм!н... Шет арналарынан ВВС гана байкап журм!н, CNN унамай жур маган....
кад!мге багдарламарды карауга уакыт жок :)
жакында Тамашаны корсетт!, рахаттанып карадым...
 • 0

#186
Tutti

Tutti
 • Частый гость
 • 98 сообщений
форумн1н бул бет1нде тек ж1г1ттер гана сойлес1п жур, кыздар кайдасындар???? Алде мен байкамадым ба екен... :)
 • 0

#187
Мурзилка

Мурзилка

  Дурелка-Картонавая

 • В доску свой
 • 2 957 сообщений

Айтпакшы Хабарда жакында кушт! багдарлама басталады:
"ТIЛ"
жург!зуш! - Дана Нурж!г!т :)
Азаттык радиосымен (!) б!рлес!п жасалынган


Дана Нурж1г1т деген шешемн1н окушысы
 • 0

#188
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений

форумн1н бул бет1нде тек ж1г1ттер гана  сойлес1п жур, кыздар кайдасындар???? Алде мен  байкамадым ба екен... :)


Кыздар жок сиякты,бiрак Девалар бар :) :)
 • 0

#189
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Айтпакшы Хабарда жакында кушт! багдарлама басталады:
"ТIЛ"
жург!зуш! - Дана Нурж!г!т :)
Азаттык радиосымен (!) б!рлес!п жасалынган

Ерден
ол багдарламанын шыгатын уакытын хабарласан, т!пт! тамаша болады :)

ке!н айтам, баурым.
оз!м ал! накты б!лмейм!н

Tutti, оз!н!зд! таныстырсаныз?!
 • 0

#190
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений

Chen
менде коб!нде Казакстан-1 жане Хабар арналарынан жаналыктарды тындар журм!н... Шет арналарынан ВВС гана байкап журм!н, CNN унамай жур маган....
кад!мге багдарламарды карауга уакыт жок :)
жакында Тамашаны корсетт!, рахаттанып карадым...


Арине, Тамаша бурынгы Тамаша емес. Асылбект! жане баскаларын б!раз б!лем!н. Асылбек те Кудайберген сиякты Акудай болганымен, сонгысы сек!лд! мазак кылуды б!лмейд! ол. Кудайберген сахнага шыгып, еш нарсе сойлемей турса да халык куле берет!н.

CNN коп адамга унамайды. Ол коб!не Американы, не Израильд! жактайды. Ал BBC болса, оз ойын салмактамай, жалпы жаналыктарды хабарлайды.

Жерг!л!кт! арналардан 31 арнанын жаналыктыры да жаксы.
 • 0

#191
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Осымен казакшамыз б!тт!-ау дейм!н.

Соз болсын, Казакстаннын болашагын калай корес!ндер, бауырлар? Сол туралы сойлесей!к б!раз.

Мен жумыс бабымен б!раз елдерде болдым. Коб!с! Еуропа, Таяу Шыгыс, Африка. Арине, журген сон, корген сон, салыстырасын, багалайсын. Оз Отына жетет!н жер жок кой, ш!рк!н. Кай жагынан алсан да, б!зд!н упайымыз тугел, оз улес!м!з оз!м!зде. Салыстырмалы турде, арине.

Салыстырмалыкты жалтактык демесек, ол да жаман емес. Кошт!н сонында емесп!з. Б!рак, неге б!зге кошт!н алдына шыкпаска? Неге оз кош!м!зд! бастамаска? Онда ой туган жок па араларында?
 • 0

#192
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Казакстаннын болашагын калай корес!ндер, бауырлар?
Мен жумыс бабымен б!раз елдерде болдым. Коб!с! ?уропа, Таяу Шыгыс, Африка.
неге б!зге кошт!н алдына шыкпаска? Онда ой туган жок па араларында?

ондай оймен кунде журм?з гой, бауырым....
мен мысалы б?р?ккен араб эмираттарында тан калганым кеше гана туйеден тускен арабтар енд? сол 60-шы жылдардан бер? алынып жаткан мунайы аркылы байып алган. жане тек кана ук?мет? мен бастыктары емес, барлыгы.
неге?
ойткен? о жактагы бастыктар баска елдердег? бастыктаргы караганда мунайдолларларын тек оз?не гана тыртып ала алмайтын ед?, ойткен? халык оз басыктарына сондайды ?стеуге бермес ед?.
бар? халыкка байланысты деп ойлаймын.
алде грузиндерд? алайык. олар коб?несе саяси б?л?мпаз халык, олар президент?н?н ел?нде ештене озгертпеген?н кор?п, бар? котер?л?п оган айтты: "шал, б?зге орнынды босат"
шал турды да кетт?...
ал б?зд?н казекене карны ток болса болды, жата беред?.
саясат туралы тек калалык адамдар гана б?рдене б?лед?, альтернативт? акпараттар ала алады, ал ауылдагы халыктын коб? ел?нде не боп жатканы туралы б?лмейд?.
кейде адамдар алдекандай болып куанады.. "ура! егеменд? ел болдык" дегендей, б?рак осылар жан-жагына кон?л болмейт?н адамдар болу керек, касындагы болып жаткан кедейл?кке карамай, тек оз?н ойлайды.
арине б?зд?н ел?м?з баскаларга караганда тыныш, оган да коп куш керек, б?рак бул ел?м?здег? мен?нше азгантай плюстерд?н б?р?..
мунай да коп узамай б?т?п калып, ел?м?з кыргызстан, узб?кстан сиякты елдер денгей?не кулап тусед?, егер тура осындай куйде болсак.


кеш?р?ндер тым коп бос соз боп кетсе,
осы жайлы шынында да коп толганам
 • 0

#193
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
ей, Бауырларым...
не болды с!здерге? :smoke:
т!м жаксы казакша сойлеп бастап ед!кб енд! саясатка кошт!к :lol:
менде б!раз елд! корд!м кыдырып, мен!мше Казакстаннын саясаты оте дурыс... Ел!м!з тауелс!зд!к болганына 12 жыл гана болды гой...
12 жастагы бала улкен к!с!лермен салаластырганда, арине алдымызда коптеген !стер!м!з бар, б!рак б!зд!н б!рл!г!м!зде, шамамызда бар...
 • 0

#194
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Бары бар гой. Саясатка да, баскасына да ти!спей, б!раз киялдап корей!кш!. Енд! 10-20 жылдан кей!н Казакстан кандай болады деп ойлайсындар? Кандай болгынын калайсындар?
 • 0

#195
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Енд! 10-20 жылдан кей!н Казакстан кандай болады деп ойлайсындар? Кандай болгынын калайсындар?

жаксы болганын :smoke:

сен ше?
оз ойынды айтпадын гой...
 • 0

#196
Merlin

Merlin

  Читатель

 • Забанен
 • 937 сообщений
Баур$ак, бiр сурак коюга болама? Сiздердiн арасында наiмандар бар ма?

#197
Sacr

Sacr
 • В доску свой
 • 9 886 сообщений

Баур$ак, бiр сурак коюга болама? Сiздердiн арасында наiмандар бар ма?

Бар шыfар. Керек болса мында керегiндi табарсын.
 • 0

#198
Merlin

Merlin

  Читатель

 • Забанен
 • 937 сообщений
Тyciнiктi, рахмет

#199
gost'

gost'
 • Свой человек
 • 579 сообщений
курметтi агайын, энгiменiздi тамашалап тындадым. бiр жаманы - тек уш-торт кiсi энгiмелесiп отыр, онын iшiнде бiр-бiрiн тынитын адамдар екен. екiншiден - шынымен кыздар жок. ал, бейненi айтсак Хабарда Серик Аббас шах деген кiсiнiн багдарламалары оте тамаша. мысалы, кеше Бекет Ата жэйлi керемет бейне корсеттi.
оз басымды айтайын: казiргi Тамашаны жактырмаймын, жамалы создер, эзiлдер оте коп - ол менше дурыс емес.
тагы бiр айтарым: казак тiлiнi тамашалау улттык куй, олендендер басталады деп ойлаймын. Алматыда бiр-екi жылдын iшiнде байкаганым: казактар оз арасында казакша сойлемейдi жэне отырыстарда ойлен айтпайды.

Бiз коп мэселенi yкiметке жауып тастаймыз: ал мен ойлап карасам бурынгы кезде ауылдын адамдары ТВ тугiл радионы тындайтын уакыты болган жок.
менше, адам озi уйренем, бiлем деп максат койса - максатына жетедi. арамызда шет елдiн адамдарын корсеншi - жапон, американ, голландык казакшага судай, домбраны тартады. Оз кара басыма домбраны тартуды бiлмеймiн (сол саусактарым дурыс истемейдi).
эр адам оз басынан бастау керек деп ойлаймын. казiр не коп: кiтап пен музыка коп. олендi жаттауга болады, домбраны уйренуге болады.
аман-сау болындар!
 • 0

#200
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений

тек уш-торт кiсi энгiмелесiп отыр, онын iшiнде бiр-бiрiн тынитын адамдар екен. екiншiден - шынымен кыздар жок


курметт! конак ;)
мен ангемелес!п отырган баырларымды тек кана осы форум аркылы танимын, ешк!мд! але кездескем жокпын (ойткен! мен жумыс бабымен шет елде журм!н)...
б!рак арине танысуга оте жаксы караймын, ангемелес!п, сыра !ш!п, ан салуга жане домбыра тартуга мен!н шамам келмейд! (халыкты коркытпау уш!н)


Chen
10-20 жылдан кей!н ел!м!з ТМД елдерд!н арасында ен мыкты жане ен дамулы болып шыгады...
б!рак мен болсам, ел!ме 10-15 жылдан кей!н кана кайтып келем!н :smoke:
жумыс сондай :lol:
 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.